Vi afholder medlemsmøde i Glumsøhallens cafeteria
torsdag d. 24/11 kl. 19.
På programmet er nyt klubtøj. Rudi har lavet noget research; men vi skal blive enige om hvilke farver vi satser på og om vi vil prøve at få reklamer (sponsorer) på tøjet, inden de (producenten) kan lave et antal konkrete forslag til design, som vi siden kan vælge imellem.
Desuden kunne det være en anledning til at lave nogle aftaler om vintersæsonen…
Jeg sørger for noget forplejning – og prøver derfor at oprette en begivenhed her på FB, så jeg ved hvem der kommer.
Hvis du ikke kan komme, kunne det være fint at vide om du er interesseret i nyt klubtøj (helt uforpligtende)
Gode hilsner
Poul Nygaard

Sæsonstart

Som aftalt på generalforsamlingen åbner vi landevejssæsonen søndag d. 3. april, hvor vi mødes kl. 9:00 ved Wengberg. Lige nu er vejrudsigten for hele den weekend perfekt til cykling!- 15 grader!!

Inden afgang fra Wengberg Møbler inddeler vi os som sædvandlig i tre forskellige hold.

Planen er, at vi mødes efter cykelturen ved hallens kantine kl. 11 og indtager lidt kaffe, sodavand og øl. Visti har tilbudt at tilberede toast, så i må gerne give undertegnede besked ved fremmødet såfremt i ønsker toast, så Visti kan have dem klar.

Håber vi ses.

 

MVH

 

Formanden

Generalforsamling 2016

Generalforsamling Glumsø cykelklub 1/3-2016
Dagsorden
. 1) Valg af dirigent og stemmetællere
. 2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning
. 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab
. 4) Fremlæggelse af budget
. 5) Behandling af indkomne forslag
. 6) Fastsættelse af kontingent
. 7) Valg af:
. 1 Formand
. 2 Kasserer
. 3 et eller flere øvrige bestyrelsesmedlemmer
. 4 en eller flere bestyrelsessuppleanter
. 5 Revisor
. 6 Revisorsuppleant
. 8) Eventuelt
Referat:
1) Visti valgt til dirigent Poul skriver referat
Janus og Søren er stemmetællere 28 fremmødte!
2) Formanden aflagde beretning og kom bl.a ind på dgi cup hvor klubbens deltagere blev nr 3 i
gruppe 3 og Århus-København og turen til Karrebæksminde. Der er blevet kørt MTB i to
hold i vinter. Der har også været et hold som har trænet på spinningcykler iv inter, samt et
foredrag om træning arrangeret sammen med Næstved Cykelmotion.
Vi har i 2015 været 39 betalende medlemmer.
Torben har lavet ny hjemmeside som hedder www.cykelklub-glumso.dk. I øvrigt er mange
aktiviteter koordineret over Facebook.
Beretningen blev taget til efterretning.
3) Joakim forelagde det reviderede regnskab, som udviste et underskud på 288 kr. Vi har en
beholdning på omkring 8000,- kr.
Visti påpegede at det ikke fremgik af hjemmesiden hvor stort kontingentet er for
indeværende år.
Bodil foreslog at kontingent f.eks. skulle være betalt senest en måned efter
generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt uden afstemning.
4) Joakim fremlagde forslag til budget for 2016 – godkendt.
5) Der er ikke indkommet forslag.
6) Kontingent er, jævnfør budget, fastsat til 200 kr.
7) Claus blev genvalgt som formand, Joakim blev genvalgt til kasserer, Poul fortsætter også i
bestyrelsen. Martin Laustrup blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Carsten fortsætter som
revisor. Søren Jensen blev revisorsuppleant.
8) Evt: Visti fortlate om Glumsøhallen cafeteria som er blevet istandsat. Ind til videre books
via foreningsportal OG “ad hoc” – det vil sige det kan bruges af dem som har cyklet, spillet
badminton el.lign. Kræver nøglebrik til Hallen og nøgle til cafeteria.
Referat af medlemsmøde (tirsdag d. 1/3-2016):
Om holdene:
Bodil regner med at hold 3 i år kører torsdg kl. 17 – og ønsker sig i øvrigt flere kvindelige
cyklister.
Nogle talte om behov for at overordnet beskrivelse for holdene – især af hensyn til nye.
Poul sagde at hold 2 “som udgangspunkt” kører 40 km på 1½ time på en hverdagsaften.
Vi skal under opstart tænke også på dem som ikke har trænet meget om vinteren.
Måske skal vi tænke i et “hold 1,5” – afhænger af fremmødet på dagen.
Det er især et problem for evt. nye medlemmer, hvis hastigheden ikke passer.
Søren Brun talte for at vi in di mellem kørte egentlig træningsaftner i stedet for ture.
Bl.a. Carsten P talte for at vi skal værne om at være en klub hvor vi, også i hverdagen, taler
om hvordan vi vil køre (hastighed, distance, spurter osv.)
Om hjemmeside:
Visti synes det er godt og vigtigt at vi har en hjemmeside, hvor bestyrelsens sammensætning
og referater fremgår.
Kørsel:
Vi skal køre ordentligt – det er vigtigt at vi får sagt det til hinanden. Vi bliver genkendt!
DGI-Storstrømen laver arr. 16/3 på Næstved Rådhus “God stil på landevejen” –
tilmeldingsfrist 7/3.
Nyt cykeltøj:
Brian Sode og Martin vil gerne komme med forslag til nyt design fra næste sæson.
Sæsonstart
Vi starter søndag d. 3. april kl. 9:00 – evt. “opvarmningsture” inden da aftales via Facebook.
Hold 3 starter torsdag d. 31/3 kl. 17:00.
Vi mødes på Wengbergs parkeringsplads og slutter i Hallens cafeteria kl. 11:00
Derefter køres tirsdag/torsdag kl. 18:00 og søndag kl. 9:00
Andre aktiviteter
Torben foreslår fælles ture til andre egne, hvor vi kører derhen i bil med cycler bagpå.
Deltagelse i motionsløb koordineres via Facebook
Sommerfest gentages.

Bestyrelsesmøde mandag den 23 juni 2015

Tilstede: Poul Nygaard, Brian Sode og Claus Kristensen

1. Forårs-sæsonafslutning søndag d. 28/6 hos Brian.
20 tilmeldte – klubben betaler for forplejningen.
Brian: Indkøber kaffe, pølser, ribbenssteg, brød, salat, rødkål, øl og vand. Har aftaler om hjælp til salat og stegning af ribbenssteg.
Poul: laver kyllingfiléter klar til grill og agurkesalat.
Claus laver/køber ”et eller andet” til kaffen.

2. Claus minder Joakim om at vi skal have opkrævet kontingent.

3. Start efter sommerpause tirsdag d. 4/8 kl. 18

4. Fælles tur til Karrebæksminde søndag d. 9/8 – start kl 9:00 fra Wengberg. Claus er tovholder.

5. Claus finder koderne til Brian, så han kan sikre at nuværende hjemmeside er opdateret (at der ikke står noget forkert).

6. Bestyrelse lægger vægt på at de fremmødte til almindelige træningsaftner fordeler sig på så mange hold som der er fremmødte til. Det giver den bedste oplevelse for alle at der ikke er for store niveauforskelle.

7. Claus lægger referat ud på hjemmeside.

8. Næste bestyrelsesmøde mandag d. 24/8 kl. 18:30 hos Claus.

 

Generalforsamling og sæsonstart i Glumsø Cykelklub 2015.

Generalforsamling og sæsonstart i Glumsø Cykelklub 2015.

Glumsø Cykelklub tager nu hul på tredje sæson. Der har netop været afholdt generalforsamling  med stort fremmøde og livlig debat.  Det er nok de færreste frivillige foreninger, der kan mønstre et fremmøde til generalforsamlingen på 25 ud af 41 aktive medlemmer; men Glumsø Cykelklub er en forening, hvor aktiviteter og initiativer i høj grad er baseret på medlemmernes aktive engagement.

På generalforsamlingen berettede formand Claus Kristensen om årets aktiviteter, som ud over den almindelige træningsture bl.a. bød deltagelse i andre klubbers løb, klub-enkeltstart og så de nye klubdragter, som blev ”indviet”  med en fælles tur til Karrebæksminde. I vinterens løb har nogle kørt mountainbike og nogle har trænet ”indoor-cycling” (spinning); foruden en vellykket julefrokost.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt og samtidig ønskede yderligere to at være med i bestyrelsen, hvilket vedtægterne umiddelbart giver mulighed for.

Den løbende kommunikation medlemmerne imellem foregår på en Facebookgruppe, hvilket har gjort at foreningens hjemmeside kun indeholder mere faktuelle informationer om
formand, generalforsamling, kontingent osv.  Det er den nye bestyrelses opgave at begge platforme fungerer så interesserede udefra kan søge informationer om klubben og den løbende kommunikation medlemmerne imellem er

Generalforsamlingen blev efterfulgt af et medlemsmøde, hvor initiativer i den kommende sæson blev diskuteret.  Det blev bl.a. foreslået at undersøge mulighederne og interessen for at køre mountainbike også om  sommeren.  Blandt medlemmerne var der interesse både for egentlig ”singletrack” mountainbike på særlige ruter og for kørsel på almindelige skovveje i de omkringliggende skove.

Den nye sæson starter op tirsdag d. 7. april kl. 18, hvor de som ønsker at køre med, møder op foran Wengberg Møbler. Denne dag køres samlet en lidt kortere tur end sædvanligt i et tempo, hvor alle kommer med flokken hjem. Det er således også en rigtig god mulighed for ikke-medlemmer for at møde op og prøve at køre med.  Ellers køres der fortsat tirsdag og torsdag kl. 18, samt søndag kl. 9. Der køres i tre forskellige hold, delt op efter hastighed og distance.

Hold 1 kører over 30 km/t, men vil i den kommende sæson prøve at fokusere mere på forskellige former for intervaltræning, spurt osv. i stedet for blot at køre tempokørsel.

Hold 2 styrer efter at køre ca. 40 km på ca. 1½ time. I staren af sæsonen lidt langsommere og længere henne på sæsonen lidt hurtigere/længere.

Hold 3 kører i øjeblikket kun torsdag og kører ca. 24-25 km/t og når 30-35 km på en aftentur.

Hvert hold har en tovholder; men det er i klubbens ånd at alle kan få indflydelse på ruter, distancer og evt. danne nye hold, hvis det i løbet af sæsonen viser sig hensigtsmæssigt. På medlemsmødet var der enighed om, at der skal være plads både til de, som træner flere gange om ugen og derfor kommer i bedre form i løbet af sæsonen, og til de som kun har lyst og/eller mulighed for at køre en enkelt gang om ugen

Bestyrelsesmøde februar 2015

Bestyrelsesmøde, Glumsø cykelklub, 1 februar 2015

Til stede var Poul Nygaard, Joakim Juul og Claus Kristensen

Der blev på mødet aftalt nærmere omkring afviklingen af årets generalforsamling. Det forsøges igen at afvikle generalforsamlingen på Glumsø Kro. Vi vil denne gang anvende en projektor til fremvisning.

Poul havde haft en forespørgsel angående mountainbike hele året. Dette kunne godt være en mulighed, men de fleste vil nok køre racercykel i sommerhalvåret. Det har været en succes med vintermountainbike, som vi skal forsøge at få en fast tovholder på.

Claus foreslog at investere i et cykelstativ som kunne benyttes af klubbens medlemmer. Det skal dog undersøges om det er muligt at montere diverse nummerplader på dette.

Claus havde undersøgt Bella skiltecup som i år skifter navn til DGI cup. Dette er et etapeløb over 6 etaper henover cykelsæsonen. Disse bliver hovedsagligt afholdt hverdagsaftener og i vestsjællandsområdet. Løbet er klasseopdelt efter niveau. Glumsø cykelklub har fået lov til at deltage.

Poul foreslog at der igen i år skulle køres en lang tur op til sommerferien.

Joakim foreslog at fastsætte nogle cykelløb, hvor klubben kunne stille talstærkt op. Der kunne evt. Fastsættes tovholdere til de forskellige løb. Joakim vil undersøge hvilke løb der kunne være relevante.

Alle forslagene vil blive diskuteret på medlemsmødet i forbindelse bestyrelsesmødet.

Joakim vil gennemgå regnskabet via en projektor.

Holdende vil igen som udgangspunkt blive inddelt i 3 hold. Det blev bemærket at der var flere på hold 2 som sagtens kunne køre på hold 1.

Hold 1 vil i kommende sæson køre mere interval, hvilket gør at flere kan være med da der vil blive samlet op. Vil vil begrænse de lange tempokørsler.